Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Irányelv az alapiskolás tanulók értékeléséhez az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020. tanévben

2020-04-16, 18:07 | Szerzõ: Kovács Erika

A tanulók értékelésének alapelvei a megszakított oktatás idejében:
 biztosítson minden tanuló részére igazságos értékelését, tiszteletben tartva az otthoni felkészülés és távoktatás egyedi feltételeit  összpontosítson a szóbeli visszajelzés nyújtására  fogadja el a tanulók oktatási feltételeinek egyediségét.
Az értékelés alapelvei

  1. A rendkívüli helyzet során, a folyamatos értékelést nem osztályozás formájában végezzük. A folyamatos értékelésnek konstruktív visszajelzés formájában kell történnie, amelyet a tanár a tanulónak ad a tanulás során. Motivációs jellegűnek kell lennie, meg kell neveznie a tanuló által elkövetett hibákat és megfelelő lépeseket javasolni a javításukra. A folyamatos értékelésnek erősen individualizált jellegűnek kell lennie, figyelembe véve a tanuló életkorát és egyéni sajátosságait, valamint a jelenlegi testi és lelki állapotát. 2. A folyamatos és az évvégi értékelésnél egyaránt különös figyelmet kell fordítani az otthoni felkészülés sajátosságaira, lehetőségeire és egyéni feltételeire a felfüggesztett iskolai oktatás során. 3. Az iskolaigazgató közli, hogy nem lesznek osztályozva azok a tantárgyak, amelyek eredetileg osztályozva voltak, de a felfüggesztett oktatás idején fennálló feltételek nem teszik lehetővé a tantárgy célkitűzéseinek elvárt, illetve teljes megvalósítását (pl. nevelési tantárgyak). Erről 2020. április 20-ig tájékoztatnia kell a tanulókat és törvényes képviselőiket. 4. A rendkívüli helyzet idején mindegyik alapiskolai évfolyamban a végső értékelést szóbeli értékelés formájában is el lehet végezni. 5. Egy, illetve több tantárgyon belül is alkalmazható a kombinált értékelés (osztályozás és szóbeli értékelés) az évvégi értékelés során. 6. A rendkívüli helyzet idején az első évfolyamban a folyamatos és az évvégi értékelés szóbeli értékelés formájában történik. 7. Célszerű a folyamatos és a végső értékelésnél figyelembe venni a tanuló önértékelését is. Az egyes tantárgyak értékelési módját a rendkívüli helyzet idején az iskolaigazgató dönti el a pedagógiai tanáccsal konzultálva elektronikusan (pl. per rollam), a feljebb leírt pontok alapján. 9. A rendkívüli helyzet megszűnése után az iskola rövid jelentést készít a tanítás és az értékelés folyamatáról a tantárgybizottságok és módszertani szervezetek jegyzőkönyvei alapján és mellékletként csatolja ezt az intézményi oktatási programhoz.

Az értékeléshez szükséges adatok beszerzése

  1. A felfüggesztett iskolai oktatás során a tanulók oktatási teljesítményének értékeléséhez szükséges adatokat a tanár elsősorban a tanulók munkájából és a tanulókkal, esetleg szülőkkel folytatott beszélgetésekből meríti. Értékelési alapként szolgálhatnak a tanulók által az otthoni előkészítés során kidolgozott projektek, komplex feladatok megoldása és önálló praktikus feladványok elvégezése, figyelembe véve az egyes tanulók egyedi körülményeit. 2. Nem ajánlott a tanulók értékelése tesztek és írásbeli vizsgák alapján. 3. A rendkívüli helyzet idejében az állami oktatási programban összefoglalt elsajátítandó készségek írásbeli ellenőrzésének a kötelessége megszűnik. 4. Az iskolai oktatás újrakezdése után írásbeli és a szóbeli vizsgáztatás legalább három hétig elmarad.

A tantestületi tanács

  1. A tantestületi tanács, amely általában április 15-ig értekezik (értékelési tantestületi tanács) a felfüggesztett oktatás során nem tart ülést. 2. Amennyiben a tantestületi tanács osztályozó gyűlése a felfüggesztett oktatás időszakára esik, ennek pótlására az oktatás újrakezdése után legkésőbb két héttel kerül sor. Ha az iskolai oktatás 2020. június 15-ig nem kezdődik újra, az iskolaigazgató kezességet vállal a pedagógiai tanács gyűlésének elektronikus úton való megtartásáért (például per rollam) úgy, hogy a tanulók rendes időpontban kapják meg a bizonyítványt.
    Végzettségi szint lezárása
  1. A rendkívüli helyzet idején az összes tanuló, aki elvégzi az alapiskola alsó tagozata utolsó évfolyamát, alapszintű végzettségben részesül a következő függelékkel: „A tanuló alapszintű végzettségben részesült.” 2. A rendkívüli helyzet idején az összes tanuló, aki elvégzi az alapiskola felső tagozata utolsó évfolyamát, alsó középfokú végzettségben részesül a következő függelékkel: „A tanuló alsó középfokú végzettségben részesült.” Amennyiben kilencedikes tanulót objektív okoknál fogva bukás fenyegeti (például a félévi bizonyítványban 2 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, vagy nem volt osztályozva), a következő tanév kezdete előtti megszabott időpontban lesz vizsgáztatva. 3. A rendkívüli helyzet idejében olyan értelmileg akadályozott tanuló, aki elvégzi az értelmileg akadályozott tanulók oktatási programja utolsó évfolyamát, alapszintű végzettségben részesül a következő függelékkel: „A tanuló alapszintű végzettségben részesült.” Ha az utolsó évfolyam tanulóját objektív okoknál fogva évismétlés fenyegeti, a következő tanév kezdete előtti megszabott időpontban lesz vizsgáztatva.
  2. Magasabb évfolyamba való lépés
  1. A rendkívüli helyzet idején egyetlen tantárgyból sem lehet „elégtelen” vagy „nem kielégítő eredményeket ért el” osztályzattal értékelni a tanulót, tehát nem lehet a tanulót évfolyamismétlésre kötelezni. 2. A rendkívüli helyzet idejében kivételes helyzetekben elrendelhető azoknak a felső tagozatos tanulóknak a magasabb évfolyamba való lépés előtti vizsgáztatása, akik szubjektív okoknál fogva nem teljesítették a távoktatás követelményeit és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el. A vizsgáztatás leghamarabb két hónappal az oktatás újrakezdése után, vagy 2020. augusztus 31-ig lehetséges. A tanuló vizsgáztatásáról a tantestületi tanács hoz döntést.
  2. A rendkívüli helyzet idejében azok a felső tagozatos tanulók, akik az első félévben 2 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak vagy nem voltak osztályozva, legkésőbb 2020. augusztus 31-ig tehetik le a bizottsági vizsgát. Pozsony, 2020. április 6. Mgr. Branislav Gröhling, miniszter