Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Oznámenie o chrípkových prázdninách

2020-03-09, 11:59 | Szerzõ: Kovács Erika

Na základe  rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante

Základná škola  Lipóta Gregorovitsa s VJM- Jelka

v y h l a s u j e

chrípkové prázdniny
od 10. marca 2020 do 13. marca 2020.
Riadne vyučovanie sa začína v pondelok 16. marca 2020.

Počas chrípkových prázdnin nie je v prevádzke  školská jedáleň,  ani školská družina, nebudú sa konať  ani záujmové krúžky.

S pozdravom       

Mgr. Erika Kovács, riad.školy